Mersch

Ufank 2019 hun mir en CBD Shop am Centre vu Miersch opgemach.

 

 

Mir begréissen Irch vun Méindes - Samsdes vun 12:00 - 19:00D'Adress as 9, rue d'Arlon L-7513 Mersch

 

 

 

Depuis début 2019 on a un magasin de CBD au plein centre de Mersch.

On vous accueille du lundi - samedi de 12:00 - 19:00

L'adresse est 9, rue d'Arlon L-7513 Mersch

Luxembourg ville

 

Ufanks 2023 hun mir den Shop an der Stad ëmgewandelt an en klengen Espace wou mir en Automat

 

hingestallt hun mat eisen Bléien dran.


Dir kënt do 24/7 akafen, Bezuelung per Kaart.

Adress as: 14a, rue des bains L-1212 LuxembourgDébut 2023 on a fermé notre magasin à Luxembourg ville et on a crée un petit espace pour y mettre

 

notre distributeur de fleurs.

Vous pouvez y accéder 24/7, paiement par carte bancaire.

L'adresse est 14a, rue des bains L-1212 Luxembourg

Froen? Questions?
Méindes - Samsdes vun 12h00 - 20h00
Lundi - Samedi de 12h00 - 20h00

 

Eric: +352 671020902
Florence: +352671030903

 

 

Dier kënt eis awer och hei schreiwen.

Mier fréen eis!

Wisou Alles Paletti?

•  Exklusivrecht op Produkter
 Real Waerter, keng bearbescht Wuer
•  Bäscht Praiss/Leeschtung